Voorwaarden

SF.dating is een dating platform. Door Member te worden accepteer je de gebruiksvoorwaarden en ga je een overeenkomst aan. Als je de voorwaarden niet accepteert is lidmaatschap niet mogelijk. Wie de voowaarden niet naleeft heeft geen recht op lidmaatschap en verliest daarop elke aanspraak

 

Artikel 1. Definities

1.1

SF.dating is een dating platform en is toegankelijk voor members via een mobiele omgeving en/of een desktop omgeving.

1.2

Members zijn de Gratis Members en de TopMembers. Bij Gratis Members zijn de communicatie mogelijkheden binnen SF gelimiteerd. Voor de TopMembers is binnen SF onbeperkte communicatie met andere members beschikbaar.

 

Artikel 2. Toegang en registratie

2.1

Om lid te worden van SF.dating moet je tenminste 18 jaar zijn

2.2

Het lidmaatschap van SF.dating is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3

Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschik je als member over een logincode en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Als member maak je zelf een veilig wachtwoord aan dat uit minimaal 7 karakteres moet bestaan. SF.dating kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van een logincode

2.4

In het geval dat een member deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt SF.dating zich het recht voor om het account van het betreffende Member zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

2.5

Je bent als member als enige aansprakelijk wanneer je profielgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Je vrijwaart SF.dating tegen elke vordering van deze aard. Aangezien SF.dating slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is SF.dating niet aansprakelijk indien iemand zich een oneigenlijke en valse identiteit aanmeet

2.6

SF.dating behoudt zich het recht voor members te weigeren zonder opgaaf van redenen.

2.7

SF.dating behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van abonnementen of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen

 

Artikel 3. Gebruik van de site

3.1

Je stemt ermee in members niet lastig te vallen. Hieronder vallen ondermeer; het onnodig sturen van kwetsende en/of dreigende berichten naar andere members, zoals het sturen van berichten met onnodig scherpe, belerende en of irritante tekst welke als bedreigend of onvriendelijk bedoeld kunnen worden uitgelegd. Hieronder valt ook 'stalking" met ongewenste berichten. Indien je door een member geblokkeerd bent is dat een signaal/ boodschap waar je je dan naar hebt te gedragen, dit als respect voor de wensen van die ander.

3.2

Je zult SF.dating niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrecht, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrecht); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, beledigende uitingen en zogenaamde computervredebreuk; vernieling, of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang via valse hoedanigheden.

3.3

Indien je merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot je account dien je dit zo snel mogelijk aan SF.dating te melden met ondersteunend en relevant commentaar.

3.4

Je verklaart dat je persoonlijke gegevens die jou door de ander -binnen een communicatieve wisselwerking- ter beschikking zijn gesteld nooit oneigenlijk zult gebruiken. Verdiepen van het contact - door buiten Sf om in contact te treden, mag door de ander nooit als ongewenst worden beschouwd. Lastig vallen en stalken zijn niet de bedoeling en wanneer hierover klachten komen kan dit reden zijn je account te blokkeren.  Ook mag dergelijke -privacy gevoelige informatie -gegevens - nooit worden gebruikt voor oneigenlijke doelen en of publicaties in welke vorm ook. zonder uitdrukkelijke toestemming van de bewuste profielhouder. Je verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan members of voormalig members te zullen distribueren in welke vorm of waar dan ook.

3.5

Foto's met daarop geslachtsdelen helder en duidelijk zichtbaar worden redactioneel verwijderd.

3.6

Je verklaart geen misleidende foto's in je profiel te gebruiken. Daaronder vallen foto's waarop ander(e) personen staan afgebeeld en foto's waarvan jij niet de auteurs of portretrechten bezit, zoals gestolen foto's van internet of elders. SF.dating behoudt zich het recht voor om foto's of afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

3.7

SF.dating controleert alle profielen, en zal deze indien dit noodzakelijk is wijzigen, weigeren of zelfs verwijderen indien ze niet beantwoorden aan de geest van de service. SF.dating is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

3.8

Het aanmaken van een dubbele inschrijving/profiel (met ondermeer als reden oneigenlijk hernieuwd gebruik maken van de rechten als nieuw gratis member of om welke andere reden ook) is niet toegestaan.

3.9

Members zijn verplicht om de SF.dating redactie per direct in te lichten bij het waarnemen of vermoeden van misbruik op de site door andere members. Dit kan eenvoudig met de rapportage knop onder elk profiel of via het sturen van een bericht aan de redactie met vermelding van de naam van het bewuste profiel met een eenvoudige uitleg van de vermoedens tot misbruik. Het uitzetten van verdere eigen acties is niet toegestaan

 

Artikel 4. Abonnement en betalingsvoorwaarden

4.1

Betaalde abonnementen worden niet gerestitueerd. Ontvangen betalingen worden omgezet in overeenkomstig abonnementstermijn. Lidmaatschapsgelden zijn niet terugvorderbaar in de volgende situaties: wanneer je je lidmaatschap opzegt binnen de overeenkomstige termijn of beëindigen wilt (om welke reden ook) of wanneer SF.dating niet, of niet volledig beschikbaar is of was vanwege server problemen of anders, of wanneer je lidmaatschap wordt beëindigd door de redactie van SF.dating vanwege het niet naleven van de voorwaarden.

 

Artikel 5. Privacy & bescherming

5.1

Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van SF.dating. Door inschrijving verklaar je dat je met dit beleid instemt en je eraan te conformeren.

5.2

Het direct of indirect opnemen van - of vragen om- externe contactgegevens zoals telefoonnummers, woonadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, facebook- en andere externe verwijzingen is niet toegestaan. Dit geldt voor profiel, in beeldmateriaal en in het 1e introductiebericht aan een member. Het uitwisselen van externe contactgegevens is alleen toegestaan vanaf en met het 2e bericht aan iemand op SF

5.3

SF.dating is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het interne member mailsysteem anoniem kan verlopen. SF.dating adviseert je te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat het aannemelijk veilig en verantwoord is. 

5.4

SF.dating.controleert alle profielen en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene teksten uitspraken bevatten. Profielen met seksistische inhoud of oproepen kunnen worden verwijderd zonder verplichte opgaaf van redenen.

5.5

Je verklaart persoonlijke informatie in je profiel relevant te laten zijn aan uitsluitend jezelf.

5.6

Je stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als je omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door jou verschafte informatie onjuist is, behoudt SF.dating zich het recht voor je inschrijving te de-activeren of te beëindigen en je verdere toekomstige toegang tot de site te weigeren.

5.7

Je stemt ermee in dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je op SF.dating in je profiel en in je communicatie naar andere members publiceert.

5.8

Je schrijft je niet in als stel of groep. Elk profiel behoort vanuit een enkel individueel persoon te zijn opgesteld en er dient ook zodanig mee te worden gecommuniceerd.

5.9

Je verklaart dat je inschrijving bij SF.dating strikt door jou persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan jouw inschrijving te gebruiken. Als members mag je je account, en de toegang daartoe niet overdragen aan een andere persoon of entiteit.

5.10

Je verklaart dat je je op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan jezelf. 

5.11

Je verklaart SF.dating niet te gaan gebruiken voor het promoten van (al dan niet commerciele) diensten, producten, websites, blogs en vergelijkbare communicatie kanalen.

5.12

Je verklaart het gebruik van SF.dating en plezier van andere leden niet opzettelijk te verstoren of te hinderen

5.13

E-mail-berichten die door jou aan andere leden worden verstuurd worden door SF.dating als privé-gegevens behandeld. SF.dating behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden onderzoek te doen en maatregelen te nemen. Deze kunnen permanente verwijdering van een profiel tot gevolg hebben als blijkt dat de voorwaarden niet zijn nageleefd.

5.14

Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die je opgeeft kan worden gebruikt voor het zoekproces door andere members binnen de site. Dit betekent in de praktijk dat op basis van een profiel dat je aan SF.dating opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van jou) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend member. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens en foto's kunnen dan zichtbaar zijn. Voor foto's/ afbeeldingen geldt deze individueel afgeschermd kunnen staan en dat inzage alleen mogelijk is door middel vaneen fotoverzoek en/of een fotovrijgave door het betreffende member

5.15

Er is alles aan gedaan om SF.dating zodanig te beveiligen dat je gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van SF.dating heeft toegang tot die gegevens. Gegevens die je bij de registratie verstrekt anders dan je oproep, profiel en foto, worden nooit aan derden doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

5.16

Bij SF.dating worden geen adres gegevens geregistreerd. Eventuele betalings- of eventuele creditcardgegevens worden, extern via wettelijke goedgekeurde en geregistreerde payment providers verwerkt voor het betaalproces

5.17

Uit veiligheidsoverwegingen logt SF.dating het ip-adres van je provider aansluiting. SF.dating behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres jouw gegevens te achterhalen.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1

Je stemt ermee in dat je zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SF.dating en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Ook het ter inzage stellen aan derden is uitdrukkelijk verboden. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van de site.

6.2

De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van SF.dating zijn het intellectuele eigendom van SF.dating en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van SF.dating. 

6.3

De gebruiksrechten die door SF.dating aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij SF.dating. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van SF.dating is strikt verboden.

6.4

Het is members in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van SF.dating en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de SF.dating zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5

SF.dating is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door members wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van SF.dating. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van SF.dating of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van SF.dating. SF.dating is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van SF.dating en/of technische vereisten.

 

Artikel 7. Beëindiging

7.1

Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Om op te zeggen/ het lidmaatschap te beëindigen ga je naar het menu:  --> Mijn Profiel --> Settings<--, en volgt de instructie daar.

7.2

SF.dating is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot SF.dating geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien je een of meer van uw verplichtingen jegens SF.dating niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Zo kan je  lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, aannemelijk gegronde, klachten over gedrag op SF en of erbuiten. 

7.3

SF.dating is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval je een zedenmisdrijf hebt begaan of indien bekend is dat je je bezig houdt of bezig hebt gehouden met spammen, hacken, valsheid in geschrifte.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1

SF.dating is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de website. SF.dating is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg blijkt van onvoldoende beveiliging.

8.2

SF.dating kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. SF.dating kan niet garanderen dat een inschrijving een geslaagd contact als resultaat zal hebben..

8.3

SF.dating kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van jouw inschrijving.

8.4

SF.dating kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die je herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

8.5

SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door members zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander member. SF.dating tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid van ontmoetingen via SF.dating tussen members onderling.

8.6

SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen. U bent zelf aansprakelijk voor gevolgen ven het vrijgeven van uw externe contactgegevens

8.7

SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door jou gepubliceerde persoonlijke informatie op de site.

8.8

SF.dating kan niet garanderen dat de site foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van SF.dating jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van SF.dating. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat SF.dating voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van €75.

8.9

SF.dating.aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de members die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van SF.dating of door vermeende schade als gevolg van de beëindiging van lidmaatschap ( onder welke omstandigheden ook).

8.10

SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is SF.dating gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit account beeindiging wegens overtreding van de voorwaarden

8.11

Je vrijwaart SF.dating voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens SF.dating al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.12

SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die SF.dating niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder SF.dating personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan SF.dating levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie SF.dating op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

8.13

Wanneer SF.dating wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel SF.dating als jij bevoegd de overeenkomst op te zeggen via de in het systeem aanwezige externe profiel mailadres en via de jou als member bekende zijnde redactionele mailadressen van SF.dating.

8.14

De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van SF.dating jegens derden, die wordt veroorzaakt door jou, of vanwege jouw gedragingen, zullen steeds voor jouw rekening en risico zijn.

8.15

SF.dating spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen maar kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. 

8.16

SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

8.17

SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

8.18

Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan de redactie via het contact formulier op de site

 

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1

Wanneer SF.dating wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen de members en SF.dating bestaan naadloos en zonder gevolgen over op deze andere rechtspersoon. SF.dating is daarom niet verplicht om een wisseling van rechtspersoon aan haar members mede te delen. 

9.2

Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

9.3

Op betrekkingen tussen jou en SF.dating is het Europees recht van toepassing

 

 

Google   Status: 100% safe
Norton Websafe   Status: 100% safe
Website antivirus   Status: 100% safe
       

Wil je iemand ontmoeten? Meld je aan

SF ook via je smartphone. Geen App downloaden! Je wordt automatisch doorverwezen naar de mobiele webapplicatie via je smartphone browser

© 2018, sf.dating is gevalideerd en SSL beveiligd