Voorwaarden

SF.dating is een dating platform. Door Member te worden accepteer je de gebruiksvoorwaarden en ga je een overeenkomst aan die onderhevig is aan deze voorwaarden. Als je de voorwaarden niet accepteert is lidmaatschap ongeldig

 

Artikel 1. Definities

1.1

SF.dating is toegankelijk voor members op een mobiele omgeving en een desktop omgeving.

1.2

Members zijn GratisMembers en TopMembers. Bij Gratis Members zijn de communicatie mogelijkheden binnen SF beperkt. Voor TopMembers zijn alle mogelijkheden in het platform beschikbaar

 

Artikel 2. Toegang en registratie

2.1

Om lid te worden van SF.dating moet je tenminste 18 jaar zijn

2.2

Het lidmaatschap van SF.dating is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3

Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschik je als member over een logincode en wachtwoord. Deze zijn privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Als member maak je zelf een veilig wachtwoord aan dat uit minimaal 7 karakters moet bestaan. SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van een logincode

2.4

In het geval dat een member gegevens welke al gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt SF.dating zich het recht voor om het account van het betreffende Member zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

2.5

Je bent als member als enige aansprakelijk voor misbruik van je profielgegevens door derden. Je vrijwaart SF.dating tegen elke vordering van deze aard. Aangezien SF.dating slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is SF.dating niet aansprakelijk indien iemand zich een oneigenlijke en valse identiteit aanmeet

2.6

SF.dating behoudt zich het recht voor members te weigeren zonder opgaaf van redenen.

2.7

SF.dating behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en abonnementstarieven van abonnementen te wijzigen

 

Artikel 3. Gebruik van de site

3.1

Je stemt ermee in members niet lastig te vallen. Hieronder vallen ondermeer; het onnodig sturen van kwetsende en/of dreigende berichten naar andere members, zoals berichten met onnodig scherpe, belerende en of tekst welke als bedreigend of onvriendelijk bedoeld kunnen worden uitgelegd. Hieronder valt ook 'stalking" met ongewenste berichten. Indien je door een member geblokkeerd bent is dat een signaal/ boodschap waar je je dan naar hebt te gedragen, dit als respect voor de wensen van die ander.

3.2

Je zult SF.dating niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrecht, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrecht); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, beledigende uitingen en zogenaamde computervredebreuk; vernieling, of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang via valse hoedanigheden.

3.3

Indien je merkt of vermoedt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot je account dien je dit zo snel mogelijk aan SF.dating te melden met ondersteunend en relevant commentaar.

3.4

Je verklaart dat je persoonlijke gegevens die jou door de ander -binnen een communicatieve wisselwerking- ter beschikking zijn gesteld nooit oneigenlijk zult gebruiken. Verdiepen van het contact -door buiten Sf om in contact te treden, moet door de ander gewenst zijn. Lastig vallen, stalken en volgen zijn niet gewenst noch toegestaan. Ook mogen -privacy gevoelige gegevens die je in een wisselwerking hebt ontvangen nooit worden gedeeld met anderen of openbaar gemaakt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewuste profielhouder

3.5

Je verklaart geen misleidende foto's in je profiel te gebruiken, zoals foto's waarop ander(e) personen staan afgebeeld en waarvan jij niet de portretrechten bezit. Dit kan gaan om gestolen foto's van internet of elders. SF.dating behoudt zich het recht voor om foto's of afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen. Je mag geen externe contact gegevens opnemen in je profiel en/of foto's. Op foto's mogen geen geslachtsdelen zichtbaar zijn. Foto's waarop je niet of nauwelijks zichtbaar herkenbaar, te zeer onder-, of over-belicht of on-esthetisch staat afgebeeld zijn niet toegestaan

3.6

SF.dating controleert alle profielen, en zal deze indien dit noodzakelijk is wijzigen, weigeren of zelfs verwijderen indien ze niet beantwoorden aan de geest van de service. SF.dating is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

3.7

Het aanmaken van een dubbele inschrijving/profiel (met ondermeer als reden oneigenlijk hernieuwd gebruik maken van de rechten als nieuw gratis member of om welke andere reden ook) is niet toegestaan.

3.8

Members zijn verplicht om vermoeden van misbruik door andere members dit direct te rapporteren aan SF Support. Dit kan eenvoudig met de rapportage knop onder elk profiel, of via het sturen van een bericht aan SF Support, dit met vermelding van de naam van het bewuste profiel waarbij met een uitleg van de vermoedens. Sf zal hier onderzoek op uitzetten. Het uitzetten van verdere eigen acties is niet toegestaan

 

Artikel 4. Gratis Member, TopMember & Condities

4.1

Op SF begin je met het GratisMember start account waarmee je -zonder enige druk- het SF platform gratis kunt verkennen en (gelimiteerde) mogelijkheden binnen de faciliteit kunt gebruiken. Met een opgewaardeerd (betaald) abonnement kun je verdergaande interactie met andere members aan gaan (die verder reikt dan mogelijk is met je initiŽle GratisMember abonnement). Een betaalde opwaardering naar TopMember is niet essentieel voor het kunnen inschatten of een betaald abonnement iets voor je zou kunnen zijn. Binnen je GratisMember start account zijn daarvoor immers de mogelijkheden kosteloos beschikbaar.

Indien je kiest voor opwaardering naar een betaald account dan kies je voor direct gebruik van de extra functionaliteit en de onbeperkte interactieve contactmogelijkheden met andere members. Je tevredenheid -in kwalitatieve en/of kwantitatieve zin- over de contacten waarmee jij de interactie bent aangegaan binnen het betaalde TopMember bereik is geen geldige grond voor het gebruik maken van de wet "Koop op afstand".

Terugbetaling van abonnementsgeld is mogelijk wanneer je na de opwaardering van jouw GratisMember account naar een betaald TopMember account, geen gebruik hebt gemaakt van de faciliteit binnen het TopMember bereik. Indien je aan deze voorwaarde voldoet en je wilt restitutie, stuur SF support dan een verzoek via menu optie "contact". Terugbetaling verzoeken die buiten de geldende voorwaarden vallen worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 5. Privacy & bescherming

5.1

Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van SF.dating. Door inschrijving verklaar je dat je met dit beleid instemt en je eraan te conformeren.

5.2

Het direct of indirect opnemen van - of vragen om- externe contactgegevens zoals telefoonnummers, woonadressen, achternamen, URL's, Email adressen, Facebook- en andere externe verwijzingen is niet toegestaan. Dit geldt voor profiel, in beeldmateriaal en in het 1e kennismakingsbericht dat je stuurt aan een member. Externe contact gegevens worden normaliter in een wisselwerking gedeeld zodra uit een wisselwerking blijkt dat er behoefte aan is. Dit mag niet ongevraagd gebeuren en is daarom niet in het 1e kennismakingsbericht toegestaan

5.3

SF.dating is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het interne member mailsysteem anoniem kan verlopen. SF.dating adviseert je te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat je een beter beeld hebt van de ander en je gevoel zegt dat het verantwoord is om persoonlijke, privacygevoelige informatie te delen

5.4

SF.dating.controleert alle profielen en zal deze zo nodig wijzigen of weigeren. Teksten die als respectloos, seksistisch of aanstootgevend kunnen worden uitgelegd zijn niet toegestaan. Directe oproepen tot seks en het ventileren van persoonlijke seksuele fantasieën zijn niet toegestaan. Het plaatsen van foto's met geslachtsdelen en/of seksuele handelingen is niet toegestaan. Foto's moeten steeds persoonlijk zijn, wat betekent dat er geen andere mensen in profielfoto's herkenbaar in beeld mogen staan

5.5

Je verklaart dat de persoonlijke informatie in je profiel betrekking heeft op jezelf. Dat houdt in dat je profiel persoonlijk moet zijn en geŽnt op jouw persoon en jouw wensen

5.6

Je stemt ermee in je profielgegevens, teksten en beschrijvingen actueel te houden en als je omstandigheden wijzigen deze bij te werken. Als blijkt dat door jou verschafte informatie onjuist is, behoudt SF.dating zich het recht voor je inschrijving te de-activeren of te beëindigen en je verdere toekomstige toegang tot de site te weigeren.

5.7

Je stemt ermee in dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je op SF.dating in je profiel en in je communicatie naar andere members publiceert.

5.8

Je verklaart dat je inschrijving bij SF.dating strikt door jou persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan jouw account te gebruiken. Je mag je account niet overdragen aan iemand anders.

5.9

Je verklaart SF.dating niet te gaan gebruiken voor het promoten van (al dan niet commerciële) diensten, producten, websites, blogs en vergelijkbare communicatie kanalen.

5.10

Je verklaart het gebruik van SF.dating en plezier van andere leden niet opzettelijk te verstoren of te hinderen

5.11

Berichten die door jou aan andere leden worden verstuurd worden door SF.dating als privé-gegevens behandeld. SF.dating behoudt zich het recht voor om bij klachten van andere members onderzoek te doen en maatregelen te nemen. Deze kunnen blokkering en/of verwijdering van een profiel tot gevolg hebben als blijkt dat de voorwaarden niet zijn nageleefd.

5.12

Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die je opgeeft kan worden gebruikt voor het zoekproces door andere members binnen de site. Dit betekent in de praktijk dat op basis van een profiel dat je aan SF.dating opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van jou) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend member. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens en foto's kunnen dan zichtbaar zijn. Voor foto's/ afbeeldingen geldt deze individueel afgeschermd kunnen staan en dat inzage alleen mogelijk is door middel vaneen fotoverzoek en/of een fotovrijgave door het betreffende member

5.13

Er is alles aan gedaan om SF.dating zodanig te beveiligen dat je gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van SF.dating heeft toegang tot die gegevens. Gegevens die je bij de registratie verstrekt anders dan je oproep, profiel en foto, worden nooit aan derden doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

5.14

Bij SF.dating worden geen adres gegevens geregistreerd. Eventuele betalingen die je doet, worden buiten SF om in de beveiligde omgeving van wettelijk geregistreerde payment-providers afgehandeld.

5.15

Uit veiligheidsoverwegingen logt SF.dating het ip-adres van je internet aansluiting. SF.dating behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, deze data te gebruiken.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1

Je stemt ermee in dat je zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SF.dating en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Ook het ter inzage stellen aan derden is uitdrukkelijk verboden. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van de site.

6.2

De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website van SF.dating zijn het intellectuele eigendom van SF.dating en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van SF.dating. 

6.3

De gebruiksrechten die door SF.dating aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij SF.dating. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van SF.dating is strikt verboden.

6.4

Het is members in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van SF.dating en/of codes en elementen waaruit het SF.dating platform is opgebouwd te kopiëren, dupliceren, bewerken, te downloaden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5

SF.dating is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door members wordt verstrekt, te gebruiken op de site van SF.dating. SF.dating is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan de layout van SF.dating en/of technische vereisten.

 

Artikel 7. Account & Stopzetting Abonnement

7.1

Een SF account kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Dit kun je in je Account-menu onder "Settings" zelf regelen

7.2

Indien je de voorwaarden in ernstige mate hebt overtreden en/of strijdig handelt met (inter)nationale wetgeving is SF gerechtigd je account met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot SF.dating geheel of gedeeltelijk te blokkeren. De gegevens blijven in de database bewaard om eventueel toekomstig misbruik en verdere overtreding bij een nieuwe aanmelding te voorkomen

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1

SF.dating is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de website. SF.dating is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg blijkt van onvoldoende beveiliging.

8.2

SF.dating kan niet garanderen dat je interactiviteit op het SF platform naar tevredenheid zal verlopen en zal brengen wat je hoopt of verwacht

8.3

SF.dating is niet aansprakelijk voor ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van jouw inschrijving

8.4

SF.dating is niet aansprakelijk voor hinderlijk gedrag van derden die je herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak. Hieronder kan worden verstaan: stalking, schofferen, bedreigen en alle soortgelijke hinderlijke sociale interacties die zich tussen mensen kunnen afspelen

8.5

SF.dating is niet aansprakelijk voor het gebruik door derden van door jou gepubliceerde persoonlijke informatie op de site.

8.8

SF.dating kan niet garanderen dat de site foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of enige andere verplichting van SF.dating jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van SF.dating. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat SF.dating voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van Ä 75.

8.9

SF.dating.aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de members die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van SF.dating of door vermeende schade als gevolg van de beëindiging van lidmaatschap (onder welke omstandigheden ook).

8.10

SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is SF.dating gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit account beeindiging wegens overtreding van de voorwaarden

8.11

Je vrijwaart SF.dating voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens SF.dating al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.12

SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die SF.dating niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder SF.dating personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan SF.dating levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie SF.dating op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

8.13

Wanneer SF.dating wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel SF.dating als jij bevoegd de overeenkomst op te zeggen

8.14

De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van SF.dating jegens derden, die wordt veroorzaakt door jou, of vanwege jouw gedragingen, zullen steeds voor jouw rekening en risico zijn.

8.15

SF.dating spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen maar kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. 

8.16

SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

8.17

SF.dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

8.18

Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan SF Support via de contact menu link

 

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1

Wanneer SF.dating wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen de members en SF.dating bestaan naadloos en zonder gevolgen over op deze andere rechtspersoon. SF.dating is daarom niet verplicht om een wisseling van rechtspersoon aan haar members mede te delen. 

9.2

Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 

 

W e b A c c e n t , k v k  2 0 0 5 8 1 1 0 , V e s t i g i n g s n r.  0 0 0 0 1 2 7 6 8 5 3 7 , B r o e d e r w a l  65 , 5 7 0 8 Z T , H e l m o n d NL

 

Google   Status: 100% safe
Norton Websafe   Status: 100% safe
Website antivirus   Status: 100% safe
       

Meld je hier nieuw aan!

SF ook via je smartphone. Geen App downloaden! Je wordt automatisch doorverwezen naar de mobiele webapplicatie via je smartphone browser

© 2023 sf.dating